Search
Newsletter
Contact Us

召開股東常會之公告

公司代號:6561 公司名稱:是方電訊股份有限公司

股東會相關資料

年度股東會類別日期開會通知議事手冊年報議事錄
111
股東常會2022-06-07/wp-content/uploads/2022/05/開會通知書.pdf/wp-content/uploads/2022/05/議事手冊.pdf/wp-content/uploads/2022/05/是方電訊年報.pdf
110股東常會2021-06-11/wp-content/uploads/2021/05/股東會開會通知書.pdf/wp-content/uploads/2021/05/股東會議事手冊.pdf/wp-content/uploads/2021/05/股東會年報.pdfhttps://www.chief.com.tw/wp-content/uploads/2021/08/110年股東會議事錄上傳版.pdf
109股東臨時會2020-11-20/wp-content/uploads/2020/10/開會通知.pdf/wp-content/uploads/2020/10/議事手冊.pdf/wp-content/uploads/2020/11/股東會議事錄.pdf
109股東常會2020-06-29 /wp-content/uploads/2020/08/109-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-4.pdf
108股東常會2019-06-05 /wp-content/uploads/2020/08/108-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-4.pdf
107股東常會2018-06-07 /wp-content/uploads/2020/08/107-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-4.pdf
106股東臨時會2017-11-20 /wp-content/uploads/2020/08/106-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-4.pdf
106股東常會2017-06-06 /wp-content/uploads/2020/08/106-1-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-2-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-4-1.pdf
105股東常會2016-06-22 /wp-content/uploads/2020/08/105-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-4.pdf